Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Bogdan Marek Witaszczyk

telefon: (44) 787-10-87, telefaks: 787-10-82


KOMPETENCJE

 

Organem wykonawczym Gminy Wielgomłyny jest Wójt Gminy Wielgomłyny.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
Do zadań Wójta należy w szczególności:

        1) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Urzędu ,

        2) wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,

        3) wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do

            kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

        4) zapewnia skuteczna kontrole realizacji zadań i przestrzegania

             prawa,

        5) zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania

            Urzędu,

        6) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

             publicznej oraz wydaje  upoważnienia do wydawania w jego imieniu

             tych decyzji,

        7) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ja na zewnątrz,

        8) przedkłada Radzie projekty rozstrzygnięć  /uchwał/  w sprawach

            należących do jej właściwości,

         9) określa sposób wykonywania uchwał, w tym budżetowych oraz

             gospodarowania mieniem komunalnym,

       10) odpowiada za całość gospodarki finansowej Gminy,

       11) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i

              odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

       12) zarządza ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w

              inny sposób nie  można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa

              dla życia ludzi lub dla mienia,

       13) wydaje przepisy porządkowe w przypadku nie cierpiącym zwłoki,

       14) wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,

       15) występuje do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania

              Sekretarza Gminy i  Skarbnika Gminy,

       16)  przedkłada uchwały Rady organom nadzoru,

       17)  udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej 

               kompetencji,

       18) koordynuje działalność  Referatów oraz organizuje ich

              współpracę poprzez między innymi zwoływanie narad z

               częstotliwością zapewniającą właściwe wykonywanie

               zadań,

       19) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

       20) nadaje w drodze zarządzenia Regulamin Organizacyjny,

       21) zatwierdza kryteria oceny pracowników, dokonuje oceny

              pracowników bezpośrednio podległych.

       22) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od osób do tego

             zobowiązanych,

Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza Gminy .
Zadania związane z gospodarka finansową Gminy Wójt wykonuje przy pomocy Skarbnika Gminy.
Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w 
 sposób  zapewniający optymalną
realizacje zadań Wójta w swoim zakresie działania i ponoszą
za to  odpowiedzialność przed Wójtem. Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi
przełożonymi  dla podległym im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

Wójt bezpośrednio nadzoruje  Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Samodzielne  stanowisko
do spraw gospodarki gruntami i zamówień publicznych , Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Stanowisko do spraw komunalnych, Stanowisko do spraw rolnictwa i zarządzania kryzysowego,
Radcę Prawnego.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".