Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY

KOMUNIKAT  WÓJTA  GMINY  WIELGOMŁYNY

 

 

Wójt Gminy Wielgomłyny zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

w obszarach:

- nauki, oświaty,  edukacji i wychowania,

- działania na rzecz osób w  wieku emerytalnym,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy

 Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy Wielgomłyny otwartych konkursach ofert.

Kandydatem na członka Komisji Konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Wielgomłyny lub działającej na rzecz jej mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie. Wybór nastąpi na podstawie kwalifikacji kandydatów w danym obszarze merytorycznym.

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenie należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego komunikatu (dostępnego w formie elektronicznej lub w pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Wielgomłyny).

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 19 grudnia 2012r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgomłyny.

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie dokonany wybór członków Komisji Konkursowych , z uwzględnieniem wskazanego w formularzu zgłoszeniowym zadania publicznego, w którym kandydat może opiniować oferty.

 

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Wójta Gminy Wielgomłyny 

 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej

opiniującej oferty na wspieranie zadań publicznych w 2013r. na terenie Gminy Wielgomłyny

 

 

 

 

 

Informacja o kandydacie na członka Komisji Konkursowej:

1)     Imię i nazwisko kandydata:  ……………………………………………………………………………………

2)     Adres, telefon kontaktowy kandydata ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Opis zaangażowania kandydata na członka Komisji Konkursowej w działalność organizacji / podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

       1) Nazwa organizacji/podmiotu: …………………………………………………………………………………..

        …………………………………………………………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

        2) Funkcja : …………………………………………………………………………………………………………………..

        3) Krótkie uzasadnienie wyboru: …………………………………………………………………………………..

         …………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: - nauki, oświaty,  edukacji i wychowania,  - działania na rzecz osób w  wieku emerytalnym,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy

/odpowiednie podkreślić/

Oświadczam, że

1) Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych / podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w Komisji Konkursowej.

2) Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

3) Potwierdzam prawdziwość danych  i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

wyboru członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Gminy Wielgomłyny.

 

………………………………………………………………………….

(podpis kandydata na członka Komisji)

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów

wymienionych  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w pracach Komisji Konkursowej.

Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".