Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013".

ZARZĄDZENIE Nr USC.0050.64.2012          

Wójta Gminy Wielgomłyny

z dnia 12 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia  „ Programu współpracy gminy  Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi    w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na rok 2013".

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.    z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234,      poz. 1536,   z 2011 Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz. 1244) oraz w związku  § 3 Uchwały Nr XLII/38/2010 Rady Gminy Wielgomłyny  z dnia    06 sierpnia 2010r. w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel  konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie „Programu współpracy gminy Wielgomłyny  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi        w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego       i wolontariacie na rok 2013", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie Programu  będącego przedmiotem konsultacji.

3. Projekt konsultowanego aktu prawnego będzie dostępny:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.wielgomlyny.bip.net.pl

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.wielgomłyny.pl

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15 października  2012 roku.        Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 października 2012 roku.

 

§ 3. Formy przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wielgomłyny.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: urzad@wielgomlyny.pl

2) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 5) Urzędu Gminy                      w Wielgomłynach, ul. Rynek 1 

3. O zasadności przyjęcia opinii i uwag ostatecznie decyduje Wójt Gminy Wielgomłyny.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest  pracownik zajmujący się współpracą  z organizacjami pozarządowymi.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

Załączniki

projekt_program_konsultacje (470.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".